Visselblåsartjänst på OP Erjo AB

OP Erjo strävar efter ett sunt företagsklimat och värnar om att transparens och ansvarstagande genomsyrar hela Bolagets verksamhet. Genom denna visselblåsarpolicy informerar Bolaget om, och uppmuntrar till, rapportering av faktiska eller misstänkta missförhållanden av allmänt intresse inom Bolaget.

 

Några exempel på aktiviteter eller händelser som Bolaget anser vara missförhållanden av allmänintresse är:

 

  • Mutor, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och andra brottsliga handlingar
  • grova brott mot interna styrdokument
  • verksamhet som kan skada person eller egendom
  • underlåtenhet att rätta till, eller att rapportera händelse som kan innebära avsevärda kostnader eller förluster
  • missbruk av makt eller position
  • diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell orientering, civilstånd, föräldraskapsstatus, politiska åsikter eller etnisk bakgrund för anställning eller nyttjande av tjänster
  • korruption och intressekonflikter, eller kränkningar av någons grundläggande fri- och rättigheter

 

UPP